அது தொலைத்த
நிமிடங்கள்….
கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல…
கிரகண சந்திரன் போல்…
மனதில் அது நிரப்பிய
கலக்க இருள்
கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல…
மனதினை இறுக்கி…
உணர்வுகளை காயப்படுத்தி…
சே,வாள்ளஸ்
நம்மவர்கள் ராசராசன், பூலித்தேவன்
அனைவரையும் இது
இப்படிதான்
செய்திருக்குமோ….

நெருங்காதே நகர்ந்து செல்…
ரணங்களை தாங்கி..
நொடிகளில் சுவசிப்பவர்கள்…
இல்லாத துயரங்களில்
மனதை தைக்க…
இருக்கும் நிமிடங்களை
இழக்க தயாரில்லை..