நிறப்பிரிகை படித்திருப்பாய்…
இயற்பியலில்
உன் நிழல் பட்டு
நிற சிதறல்களாய்
ஒளிரும்
என்னை பார்…
எளிதில் உனக்கு
விளங்கும்

காதல் காயப்படுத்துமாம்
எப்படி
அது உண்மையாகும்…
என் காயங்கள்
உன்னால்
ஆற்றப்படும் போது…

குளிர்ந்த காலை…
இதமான பனி காற்று
ஆனால்
மூச்சு முட்டியது
உன் நினைவுகளால்…