நீருக்குள் உலவுகின்ற
மீனை போல…
உன் நினைவுக்குள்
உலாவிக் கொண்டிருந்தேன்…
இறுக தழுவிய
நிமிடங்கள்…
பரிமாறிய முத்தங்கள்…
தலை கோதிய
தருணங்கள்..
இன்னும்
சில பிற…
என்
நினைவு நரம்புகளை
அறுத்தது
உன் வார்த்தைகள்
“என்னை கைவிட மட்டாயே “
சிரிப்பு தான்
வருகிறது…
ஒரு வருடம்
முடியபோகிறது…
நீ அவனை
மணம் புரிந்து…