அரசியல் பிரிவில் ஊடக துறையில் பணியாற்றிய தங்கை இசைப்பிரியாவை கொன்ற கொடிய அரக்கர்களுக்கு மட்டுமல்ல அவர்களின் தலைமுறைகளுக்கும் நாங்கள் பகைவர்கள்…

தங்கை இசைப்பிரியாவிற்கு வீரவணக்கம்

Tags: